Tìm kiếm
Tin tức
Chào mừng bạn đến với website của công ty cổ phần lưới thép bình tây (vidothep) , mã chứng khoán VDT
Tổ chức

Công ty được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần quy định tại Luật doanh nghiệp 2005, tuân thủ các quy định pháp luật khác và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý điều hành của Công ty được trình bày như sơ đồ dưới đây:

Diễn giải cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng ban, bộ phận khác được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy chế, nội quy khác của Công ty. Cụ thể như sau:

- Đại hội đồng cổ đông: gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề được luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.

- Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, gồm 01 Chủ tịch và 04 ủy viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm.

- Ban kiểm soát: là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát không quá 05 năm.

- Ban Giám đốc: gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc (Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật và Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh). Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Phòng KH-KD (kế hoạch kinh doanh)có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc về sản xuất kinh doanh, điều hành công việc sản xuất, tổ chức, quản lý kho va bán các sản phẩm do Công ty sản xuất.

- Phòng Tổ chức: có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc về bộ máy sản xuất kinh doanh, và bố trí nhân sự cho phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty; quản lý hồ sơ lí lịch của công nhân viên; quản lý lao động tiền lương; xây dựng kế hoạch đào tạo nghiệp vụ; đồng thời thực hiện công tác hành chính như công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ cơ quan, môi trường, phòng cháy chữa cháy.

- Phòng Kế toán: có chức năng tổ chức bộ máy kế toán; quản lý vốn và tài sản; thực hiện các nhiệm vụ về kế toán và thủ quỹ, thống kê, lập các báo cáo quyết toán quý, năm và quyết toán đầu tư; tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm.

- Phòng Kỹ thuật: Lập các phương pháp xây dựng định mức chỉ tiêu, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho từng loại sản phẩm; thực hiện các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu về chất lượng, phổ biến các tiêu chuẩn và triển khai sản xuất theo tiêu chuẩn.

- Phân Xưởng 1 và Phân Xưởng Nhơn Trạch: sản xuất và cung cấp đầy đủ sản phẩm theo kế hoạch kinh doanh.


Dien dan nong nghiep | Dien dan thuy san | Rao vat mien phi | khan tieng | chan tay lanh | kho noi | thoai hoa khop | chua vay nen | u nang buong trung duoc pham rao vat mien phi rao vat mien phi | danh ba giao duc | Máy duỗi tóc | lap dat internet vnpt | lap dat internet fpt | may duoi toc | du lich campuchia | du lich thai lan | cua luoi chong muoi | rao vat mien phi